Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum (a továbbiakban ÁSZF) Gaál Tünde egyéni vállalkozó (a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett https://tundejoga.hu/ honlapon, (a továbbiakban honlap) – biztosított szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.

A szolgáltatás tárgya: Online közzétett senior torna,jóga óra (torna,jóga foglalkozásokról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének a lehetősége havi előfizetési díj ellenében (a továbbiakban Szolgáltatás).

Felhasználó: az, aki a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe veszi.

Jelen ÁSZF

 • hatálya kiterjed valamennyi a honlapon elérhető szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.
 • nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető),
 • kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
 • nem minősül írásbeli szerződésnek,
 • magyar nyelven íródik,
 • magatartási kódexre nem utal,
 • hatálya Szolgáltató honlapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki,
 • folyamatosan elérhető a következő weboldalon: https://tundejoga.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://tundejoga.hu//aszf.pdf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

 • Üzemeltető: Gaál Tünde egyéni vállalkozó
 • Adószám: 67621235-1-29
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Bankszámlaszám: 11738015-21144909

A honlap működésével, folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségeimen rendelkezésére állok:

 • E-mail cím: belvarosijoga@gmail.com
 • Telefonszám: +36 30 526 4183

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A szolgáltatási szerződésre a magyar jog irányadó, arra az ÁSZF, valamint annak rendelkezése hiányában a PTK rendelkezései az irányadóak.

3. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

Az ÁSZF felételei határozzák meg a Felek jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozóan.  

A Szolgáltató honlapján nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele a honlapon mindenkor elérhető ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett és egyértelmű elfogadása.

A honlap ingyenesen látogatható. Ebben az esetben a honlapra belépő személy a honlapra belépéssel nyilatkozik, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.

Az ÁSZF elfogadása

 • a honlapon a Felhasználó regisztrációja során, vagyis az Online Stúdió tagsági adatlap” (a továbbiakban Adatlap) kitöltése által, valamint az Adatlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló ún. „rádiógombra” történő kattintással történik.

A honlapon található fizetést igénylő szolgáltatások használatával a Felhasználó külön és kifejezetten nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

 • ~-val a Felhasználó nyilatkozik, hogy jogképes és cselekvőképes18 év alatti csak törvényes képviselője engedélyével regisztrálhat.
 • ~-val a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit is.
 • annak egészének kizárólagos elfogadásával vehető igénybe, az ÁSZF részleges elfogadása nem lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a Felhasználó hozzáférését, vagy a Felhasználót kizárja a Szolgáltatásból, ha az megsérti az ÁSZF rendelkezéseit.

4. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

4.1. A regisztráció és az vásárlás feltételeinek leírása.

Az adatlapon a Felhasználó a Szolgáltató által kért adatok megadásával a hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez. A Felhasználó által közölt adatok helyességéért és valódiságáért a Felhasználó a felelős. A szolgáltatott adatok valódiságáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

4.2. A szolgáltatói szerződés létrejötte és időtartama:

 Amennyiben a havi időszak letelte után a szolgáltatás díját nem fizeti meg a Szolgáltatás igénybevételére nem jogosult a továbbiakban. Azonban a választott szolgáltatás díjának megfizetést követően (ismét) jogosulttá válik.

A szolgáltatások korlátozással vagy arányosítva (vagyis nem 28 napos időszakra) nem vehetők igénybe.

4.3. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • Videótár szolgáltatás: a közzétett, elérhetővé tett videók bármelyikén időbeli korlátozás nélkül vehet részt a felhasználó
 • Live szolgáltatás: a honlapon előre rögzített időpontban indított élő órán vehet részt a Felhasználó.

4.4. A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

A Felhasználó a szolgáltatást akkor tudja megfelelő minőségben igénybe venni, amennyiben rendelkezik olyan számítástechnikai eszközzel (számítógép, laptop, tablet, telefon, …), amely alkalmas videó nézésére és amely rendelkezik beépített hangszóróval és/vagy valamilyen adatátviteli eszköz (vezeték, bluetooth, …) által hangszóróval, valamint az eszköze rendelkezik a videó lejátszását biztosító ideális sebességű Internet kapcsolattal.

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetés jellemzőiből (pl.: adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást mindenkor az Őt terhelő Internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

4.5. A szabályzat módosíthatósága

A szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani akár azonnali hatállyal. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

5. FIZETÉSI MÓDOK LEÍRÁSA

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak, a továbbiakban Díjak (a honlapon: Árak menüpont: www.tundejoga/arak) igazolt előre történő megfizetését, utalását követően jogosult. A közzé tett árak bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben a Szolgáltató irányába egyéb költség nem terheli.

A Felhasználó elfogadja, hogy az utalásokról minden számláját kizárólag elektronikus úton kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott email címre. Email cím változása esetén a Felhasználó köteles email üzenet formájában értesíteni új email címéről a Szolgáltatót.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani a honlap „Árak” menüpont alatti közzététele által. A közzététel időpontjától érvényes a módosítás. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem ért egyet az árváltozással a Szolgáltatást felmondhatja.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A regisztrációk, megrendelések feldolgozása legkésőbb az adott napot követő munkanapon megtörténik. A Szolgáltató minden esetben elektronikus úton ad tájékoztatást a további teendőkről és lehetőségekről.

7. ELÁLLÁS / FELMONDÁS JOGA

A Felhasználó a időszak végén indoklás nélkül elállhat jelen szerződéstől, felmondhatja azt.

Minden előfizetés 30 nap . Az előfizetés az előre utalást követően automatikusan hosszabbodik. A felhasználó az előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani, így az megszűnik.

A Felhasználó az előfizetői időszak alatt az elállási, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton a belvarosijoga@gmail.com címre.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. A befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A Szolgáltató folyamatában törekszik a minőségi szolgáltatásra, ettől függetlenül a honlap működése a Felhasználó internetelérése és számítástechnikai eszközeinek a minősége függvényében akadozhat, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja kivéve, ha a hibát Szolgáltató működési körében felmerült ok okozta.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor módosítsa, vagy a hozzáférhetőségét megszüntesse.

Amennyiben a Szolgáltató teljesítését vis major akadályozza, akkor ez időszak alatt a teljesítésben való hibáért vagy késedelemért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. Vis major esetek a teljesség igénye nélkül: járvány, zavargás, …, a távközlési hálózat hibájából erdő üzemzavar, mely mind a Szolgáltatás nyújtását korlátozza, vagy kizárja.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató legjobb tudása és szándéka szerint készíti anyagait. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatói óráin kizárólag a saját felelősségére, a saját kockázatára tud részt venni, a Szolgáltató a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben semmifajta felelősséggel nem tartozik.

Az Adatlapon foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó a felelős.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában is.

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele előtt, alatt, vagy után bármilyen egészségügyi panasz felmerül a Felhasználó részéről a Szolgáltató kéri, hogy erről haladéktalanul tájékoztassa Őt és konzultáljon gyógytornászával, szakorvosával és csakis utána folytassa a Szolgáltatás igénybevételét.

A Regisztráció során is tájékoztatva van a Felhasználó (A BIZTONSÁGOS GYAKORLÁSRÓL, AVAGY HOGY VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK MEGFELELŐ VÁLTOZATÁT EGY FELADATNAK?), de minden videó első percében is elérhető számára ez az ismertető. Ezen figyelmeztetések be nem tartatásából eredő felelősségét a Szolgáltató kizárja. 

10. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatás kapcsán észrevétele, kérdése, kifogása van belvarosijoga@gmail.com email címre küldött üzenetben közölheti.

11. SZERZŐI JOGOK / Illetéktelen felhasználás tilalma

A Szolgáltatás módszertana a Szolgáltató saját szellemi terméke, ezért annak vagy részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül üzleti, kereskedelmi célú felhasználása, értékesítése (beleértve a csoportos óratartást), lemásolása, mentése, felvételek készítése, tárolása, feldolgozása, átadása harmadik személynek tilos, jogi lépéseket von maga után. A Felhasználó köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől is.

Jelen honlap és annak videói úgy képi, mint hang tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

12. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető mindenkor a következő oldalon: /adatvedelem/

A felhasználó a regisztrációja során az Adatlapon kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

Debrecen, 2020.09.02.